Algemene verkoopsvoorwaarden

Naam: De Vry bv
Adres: Goswin De Stassartstraat 33 - 2800 Mechelen - België
E-mailadres: info@devry.be
Telefoonnummer: 015 20 47 59 / 0496 28 47 59
Btw-nummer: BE0472 243 312

I. Modaliteiten voor online aankopen

Voorwerp en toepassingsgebied

 • 1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de Internetsite http://www.devry.be, beschikbaar op het adres Goswin De Stassartstraat 33 - 2800 Mechelen - België. De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de Site.
 • ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  Art. 1: Alle verkopen zijn onderworpen aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden.  Zij zijn van toepassing onder voorbehoud van de wijzigingen, die de twee partijen
  kunnen aanbrengen en door opzettelijk akkoord, schriftelijk bevestigd.  De Vry bv erkent geen enkele mondelinge of andere overeenkomst van haar afgevaardigden in tegenspraak met de hier beschreven bepalingen.

   

  Art. 2: De verkoopovereenkomsten worden enkel rechtsgeldig na uw schriftelijke bevestiging of na levering.  De koper is nochtans verbonden vanaf de ondertekening van de bestelbon.

   

  Art. 3: De goederen worden verkocht, af fabriek, niet verpakt.  De verzending gebeurt op risico van de bestemmeling, zelfs als dit franco geschiedt.

   

  Art. 4: De aangeduide leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt.  In geval van overmacht, hetzij stakingen, exploitatieongevallen, gebrek aan  grondstoffen of vervoer, schorst de verplichtingen van onze firma en stelt haar vrij van elke verantwoordelijkheid.

   

  Art. 5: Om het even welke huidige of toekomstige taksen, van eender welke aard, zijn ten laste van de koper, alsmede de andere gebeurlijke bijkomstige verkoopskosten.  

   

  Art. 6: Behoudens afwijking aan de bijzondere voorwaarden wordt de betaling van iedere bestelling als volgt uitgevoerd: en voorschot van 30 % bij de bestelling en het saldo op zich bij de levering.  Onze facturen   en debetnota’s zijn betaalbaar in onze burelen te Mechelen  of via onze bankrekening.  Geen enkele korting, noch afhouding mag aangebracht worden door de klant om gelijk welke reden.  Eventuele klachten schorten de invorderbaarheid van onze facturen niet op.   Behoudens een speciale overeenkomst, zijn onze facturen steeds op zicht betaalbaar.  In ieder geval zijn zij, van rechtswege,  vatbaar voor intrest, zonder aanmaning, vanaf de datum van factuur tot de dag van de werkelijke betaling, volgend de discontovoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 1  % zodanig dat deze interest niet minder kan  zijn dan 8 % per jaar.  Het niet betalen van een rekening op haar vervaldatum laat ons van rechtswege toe, en dit zonder aanmaning, lopende bestellingen niet verder uit te voeren.

   

  Art. 7: Buiten de bepalingen van art 6, verplicht de klant zich ertoe, ons te betalen, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, buiten het hoofdbedrag en de interesten, van rechtsweg en zonder aanmaning, voor de vergoeding van de veroorzaakte storting in onze diensten en voor onze banklasten, enz…een vaste schadevergoeding van 15 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van  50 €.  De wissels of beschikking op termijn die wij trekken, brengen noch schuldhernieuwing, noch afwijking van voorafgaande clausules mede, de  huidig voorwaarden blijven volledig van kracht.

   

  Art. 8: Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaningsprocedure opgestart. 
   Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976..
   Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase (o.a niet limitatief: aanmaning – inlichting – dossierrecht - kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de schuldenaar.
   

  Art.9: In geval van betalingsfaciliteiten, neemt de koper de kosten en de interesten op zich.   Bovendien moet hij , bij de levering, maandelijkse wissels aanvaarden.  Elk aval wordt verondersteld gegeven te zijn voor  de betrokken begunstigde.

   

  Art. 10: De verkochte goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs.   Indien een schuld op de vervaldag niet betaald is, wordt de verkoop onmiddellijk rechtens vernietigd door de verklaring van de verkoper bij eenvoudig schrijven.  In dit geval verbindt de koper zich de koopwaar binnen de 24 uur na notificatie terug te geven.  Gebeurt dit niet, dan is onze firma gemachtigd de koopwaar, waar ook en zonder formaliteit, terug te vorderen.  De risico’s zijn ten laste van de koper ook tijdens de periode dat hij in het bezit is van de goederen al blijven wij er de eigenaar van.

   

  Art.11: De leveringen, apparaten en goederen, worden als aanvaard beschouwd indien onze firma binnen de zeven dagen geen aangetekend schrijven ontvangt.

   

  Art. 12: Vanaf de leveringsdatum, zijn al de toestellen, geleverd door onze firma, gedekt door een waarborg voor alle onderdelen behalve messen en slijpschraap materiaal.  De werkuren alsmede het vervoer van de stukken of apparaten, vallen steeds ten laste van de koper.  De waarborg geldt nier voor de apparaten, die buiten onze werkhuizen of door een  voor onze firma vreemde persoon hersteld , veranderd of eenvoudig gedemonteerd werden.  De koper kan zich niet beroepen op het vervangen van een stuk  om de betaling van de  prijs te weigeren.

  De door onze firma verleende waarborg dekt in geen geval, zelfs tijdens het eerste jaar vanaf de levering, de schade, die de verkochte apparaten lijden, tengevolge van een defecte elektrische installatie of tengevolge van een nalatigheid of van een behandeling niet overeenkomstig met de gebruiken of de  aanwijzingen die bij iedere levering gevoegd zijn.

   

  Art. 13: Betwiste zaken worden uitsluitend behandeld door de rechtbank van Mechelen, en de vrederechter  van   Mechelen indien de zaak onder zijn bevoegdheid valt.

Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken